Contoh soal dan pembahasan kelarutan dan hasil kali kelarutan

Kelarutan adalah suatu zat dalam suatu pelarut menyatakan jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut, berikut ini akan disajikan Contoh soal dan pembahasan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Semoga saja Contoh soal dan pembahasan kelarutan dan hasil kali kelarutan ini memberikan manfaat yang banyak.

Kelarutan Ag3PO4 dalam air adalah a mol/liter. Hasil kali kelarutan Ag3PO4 yang benar adalah ….
A. 27a4
B. 3a3
C. a4
D. 9a3
E. 32a4
Jawaban : A

Pembahasan :
Ag3PO4  →  3Ag+ + PO43-
a                    3a         a

Ksp = [Ag+]3[PO43-] = (3a)3(a) = 27a4

Soal No. 2) Kelarutan Ag2CrO4 dalam air adalah 1 x 10-8 mol/liter, maka nilai Ksp Ag2CrO4 adalah ….
A. 2 x 10-8
B. 2 x 10-12
C. 4 x 10-8
D. 4 x 10-12
E. 16 x 10-12
Jawaban : D

Pembahasan :
Ag2CrO4  →   2Ag+  +  CrO42-
1×10-4             2×10-4             1×10-4
Ksp = [Ag+]2[CrO42-]
= (2×10-4)2(1×10-4) = 4×10-12

Soal No. 3)  Jika kelarutan PbI2 (Mr = 461) sebesar 922 mg/L, maka hasil kali kelarutan PbI2 sebesar ….
A. 1,6 x 10-10
B. 1,6 x 10-8
C. 3,2 x 10-10
D. 3,2 x 10-8
E. 8,0 x 10-7
Jawaban : D

Pembahasan :
Kelarutan (s) PbI2 = 0,922 g/liter
= (0,922/461) mol/liter = 0,002 mol/liter
PbI2  → Pb2+  +  2I2
0,002         0,002   0,004
Ksp PbI2    = [Pb2+][I]2
= (0,002)(0,004)2
= (2×10-3)(4×10-3)2
= 32 x 10-9 = 3,2 x 10-8

Soal No. 4) Kelarutan AgCl bila Ksp AgCl = 1,96 x 10-10 adalah sebesar ….
(Ar Ag = 108 dan Cl = 35,5)
A. 10,18 x 10-4 gram/liter
B. 20,09 x 10-4 gram/liter
C. 30,2 x 10-4 gram/liter
D. 40,9 x 10-4 gram/liter
E. 50,7 x 10-4 gram/liter
Jawaban : b

Pembahasan :
AgCl   →   Ag+  +  Cl, misal kelarutan = x
x                   x            x
Ksp AgCl    = [Ag+][ Ag+]
=     x         x
= x2
x2    = 1,96 x 10-10
=√(1,96 x 10-10)
= 1,4 x 10-5 mol/liter  = 1,4 x 10-5 mol/liter x 143,5 gram/mol
= 200,9 x 10-5 gram/liter
= 20,09 x 10-4 gram/liter

Soal No. 5) Larutan basa lemah tepat jenuh Mg(OH)2 mempunyai pH = 10. Ksp basa tersebut adalah ….
A. 5 x 10-12
B. 4 x 10-12
C. 2 x 10-12
D. 5 x 10-13
E. 5 x 10-14
Jawaban : D

Pembahasan :
pH = 10 → pOH = 14 – 10 = 4 Þ [OH] = 10-4
Mg(OH)2   →   Mg2+   +   2OH
0,5×10-4             0,5×10-4       10-4
Ksp = [Mg+][ OH]2
= (0,5×10-4)( 10-4)
= 0,5 x 10-12 = 5 x 10-13

Soal No. 6) Garam yang mempunyai kelarutan yang paling besar ditunjukkan oleh senyawa ….
A. AgCl Ksp = 10-10
B. AgI Ksp = 10-16
C. Ag2CrO4 Ksp = 3,2 x 10-12
D. Ag2S Ksp = 1,6 x 10-11
E. Ag2C2O4 Ksp  = 1,1 x 10-11
Jawaban : C

Pembahasan :

 1. AgCl →  Ag+  + Cl

Ksp       = [Ag+][Cl] = (x)(x) = x2
x2         = 10-10
x          = √(10-06)   = 10-5

 1. AgI →   Ag+  + I

Ksp       = x2

x          = √(10-16)   = 10-8

 1. Ag2CrO4 →   2Ag+  + CrO42-

2x              x
Ksp       = (2x)2x = 4x3
x3         = Ksp/4 = (3,2×10-12)/4 = 0,8×10-12 = 8×10-11
x          = 3√(8×10-11) = 2×10-(11/3)

 • Ag2S →   2Ag+  +  C2O42-
 • Ksp       = 4x3 Þ x3 = (1,6×10-11)/4 = 0,4×10-11
  x          = 3√(11×10-12) = 3√[11] x 10-4
  Ag2C2O4 →   2Ag  +  C2O4
  Ksp       = 4x3 = x3 = 1,1×10-11 = 11×10-12
  x          = 3√(11×10-12) = 3√[11] x 10-4

  Jadi, yang kelarutannya paling besar adalah Ag2CrO4 = 2×10-(11/3)

  Soal No. 7) Tetapan hasil kali kelarutan magnesium hidroksida adalah 2×10-11. Bila pH dari suatu larutan MgCl2 dengan konsentrasi 2×10-3 molar dinaikkan, maka akan mulai terjadi endapan pada pH ….
  A. 12
  B. 11
  C. 10
  D. 9
  E. 8
  Jawaban: C

  Pembahasan :
  MgCl2   →   Mg+  +  2Cl
  2×10-3          2×10-3
  Mg(OH)2   à   Mg2+  +  2OH
  Ksp = [Mg+][OH]2
  2×10-11 = 2×10-3[OH]2
  [OH]2 = (2×10-11)/ (2×10-3) = 1×10-8
  [OH]   = √(1×10-8)  = 1×10-4
  pOH   = -log[OH] = -log(1×10-4) = 4
  pH  = 14 – 4 = 10

  Soal No. 8) Penambahan 81 mg  Na2CrO4 (Mr = 162) ke dalam 1 L larutan yang mengandung Ba(NO3)2 dan Pb(NO3)2 masing-masing dengan konsentrasi  0,01 M menghasilkan senyawa berikut.

  (Ksp BaCrO4 = 2×10-4 dan PbCrO4 = 1,8 x 10-4)

  1. PbCrO4
  2. BaCrO4
  3. Endapan garam kuning
  4. Endapan garam rangkap

  Pernyataan yang benar adalah ….
  A. 1, 2, 3
  B. 1 dan 3
  C. 2 dan 4
  D. 4
  E. Semua benar
  Jawaban : A

  Pembahasan :
  Mol Na2CrO4 = 181 mg/162 = 0,5 mmol
  (Na2CrO4) = 0,5mmol/1.000mL = 0,0005 M = 5 x 10-4 M
  Ba(NO3)2  +  Na2CrO4  →  BaCrO4  +  2NaNO3
  5×10-4             5×10-4
  BaCrO4 à  Ba2+  +  CrO4-2
  5×10-4           5×10-4     5×10-4
  Ksp = 2,0 x 10-10
  Qc  = [Ba2+][CrO4]
  = (5×10-4)( 5×10-4)
  = 25×10-8
  Qc < Ksp BaCrO4              (tidak mengendap)

  • Pb(NO3)2 +  Na2CrO4   →   PbCrO4  +  2NaNO3

  5×10-4                  5×10-4
  PbCrO4   →   Pb2+  +  (CrO42-)
  Q   = [Pb2+][CrO42-]
  = (5×10-4)( 5×10-4)
  = 25 x 10-8
  Qc < Kxp PbCrO4              (tidak mengendap)

  Jadi, pernyataan 1, 2, 3 benar.
  Endapan garam rangkap hanya dihasilkan bila garam direaksikan dengan asam atau basa.

  Soal No. 9) Sebanyak 50 mL larutan K2CrO4 10-2 M masing-masing dimasukkan ke dalam lima wadah yang berisi ion Ba2+, Ca2+, Cu2+, Sr2+, dan Pb2+ dengan volume dan konsentrasi yang sama. Jika Ksp BaCrO4 = 1,2 x 10-10, CaCrO4 = 7,1 x 10-14, SrCrO4 = 3,6 x 10-5, PbCrO4 = 2,8 x 10-13 senyawa yang termasuk  dalam wujud larutan adalah ….
  A. BaCrO4 dan CaCrO4
  B. CaCrO4 dan SrCrO4
  C. CaCrO4 dan CuCrO4
  D. SrCrO4 dan CuCrO4
  E. BaCrO4 dan PbCrO4
  Jawaban : D

  Pembahasan :
  Mol K2CrO4 = 50 mL x 10-2 = 0,5 mmol
  [K2CrO4] = 0,5 mmol/100 mL = 0,005 M
  K2CrO4    →   K+  +  CrO42-
  5×10-3                          5×10-3
  BaCrO4 à   Ba2+   +   CrO42-
  5×10-3M      5×10-3M
  Q = (5×10-3)( 5×10-3)
  = 25×10-6  = 2,5 x 10-5
  Qc  <  Ksp        (BrCrO4 mengendap)

  • CaCrO4 →  Cr2  +  CrO42

  5×10-3     5×10-3
  Q = (5×10-3)( 5×10-3)
  = 25×10-6  = 2,5 x 10-5
  Qc  >  Ksp        (CaCr mengendap)

   

  • SrCrO4 →  Sr2+  +   CrO42-

  5×10-3       5×10-3
  Ksp = [Sr2+][CrO42-] = (5×10-3)( 5×10-3)
  = 25×10-6  = 2,5 x 10-5
  Qc  <  Ksp        (SrCrO4 tidak mengendap)

   

  • CuCrO4 →   Cu2+  +  CrO2

  Qc = [Cu2+][CrO42-]  = (5×10-3)( 5×10-3)
  = 25×10-6  = 2,5 x 10-5

  • PbCrO4 →   Pb2+  +  CrO2

  Qc = [Pb2+][CrO42-]  = (5×10-3)( 5×10-3)
  = 25×10-6  = 2,5 x 10-5
  Qc  >  Ksp        (PbCrO4  mengendap)

  Soal No. 10) Kelarutan Mg(OH)2 dalam NaOH 0,1 M dengan Ksp Mg(OH)2 = 1,8 x 10-11 mol/L adalah ….
  A. 1,8 x 10-13 mol/L
  B. 1,8 x 10-10 mol/L
  C. 4,5 x 10-10 mol/L
  D. 1,8 x 10-9 mol/L
  E. 6,7 x 10-9 mol/L
  Jawaban : D

  Pembahasan :
  NaOH   →  Na+  +  OH
  0,1
  Mg(OH)2  →   Mg2+  +  2OH
  0,1
  Ksp = [Mg2+][OH]2
  1,8 x 10-1 = (x)(0,1)2
  x = (1,8×10-11)/0,01 = 1,8 x 10-9

  Soal No. 11) Jika kelarutan CaF2 dalam air sama denagn s mol/L, maka Ksp CaF2 adalah ….
  A. s3
  B. 2s3
  C. 4s3
  D. 1/4s3
  E. 1/2s3
  Jawaban : C

  Pembahasan :
  CaF2   →   Ca2+  +  2F
  s             2s
  Ksp CaF2    = (Ca2+)(F)2
  = (s)(2s)2 = 4s3

  Soal No. 12) Berikut adalah tabel nilai Ksp dari beberapa senyawa.

  No Senyawa Ksp
  1

  2

  3

  4

  5

  AgCl

  AgCrO4

  AgI

  Ag2CO3

  Ag2S

  10-10

  10-12

  10-16

  10-11

  10-49

  Diantara senyawa tersebut yang paling sukar larut adalah ….
  A. 1
  B. 2
  C. 3
  D. 4
  E. 5
  Jawaban : E

  Pembahasan :
  Paling sukar larut berarti mempunyai kelarutan yang kecil.

  • AgCl = s2

  s = √(10-10) = 10-5

  • Ag2CrO4 = 4s3

  s = 3√[(10-12)/4] =10-4

  • AgI = s2

  s = √(10-16) = 10-8

  • Ag2CO3 = 4s3

  s = 3√[(10-11)/4] =10-(11/3)

  • Ag2S = 4s3

  s = 3Ö[(10-49)/4] =10-(49/3)

  Soal No. 13) Hasil kali kelarutan Mg(OH)2 = 1 x 10-12. Bila dalam 1 L larutan terdapat 10-2 M ion Mg2+, maka agar Mg(OH)2 mulai mengendap, larutan harus mendapat pH ….
  A. 9
  B. 10
  C. 11
  D. 12
  E. 13
  Jawaban : A

  Pembahasan :
  Mg(OH)2   →    Mg2+  + 2OH
  10-2      s
  Ksp Mg(OH)2 = [Mg2+][OH]2
  1×10-12      = (10-2)(s)2
  s2            = 10-12/10-2 = 10-10
  s           = 10-5
  [OH]        = 10-5
  pOH    = -log[OH]
  = -log(10-5) = 5
  pH       = 14 – 5 = 9

  Soal No. 14) Tetapan hasil kali kelarutan dari perak azida AgN3, timbal azida Pb(N3)2 dan strontium fluorida (SrF2) adalah sama besar pada temperatur yang sama. Jika kelarutan dinyatakan denagn s, maka pada temperatur yang sama ….
  A. s AgN3 = s Pb(N3)2 = s SrF2
  B. s AgN3 = s Pb(N3)2 > s SrF2
  C. s AgN3 > s Pb(N3)2 > s SrF2
  D. s AgN3 < s Pb(N3)2 < s SrF2
  E. s AgN3 > s Pb(N3)2 = s SrF2
  Jawaban : E

  Pembahasan :
  Ksp AgN3 = s2
  s = 2√Ksp
  Ksp Pb(N3)2 = 4s3
  s = 3√(Ksp/4)
  Ksp SrF2 = 4s3
  s = 3√(Ksp/4)
  Jadi, s AgN3 > s Pb(N3)2 = s SrF2.

  Soal No. 15) Kelarutan PbSO4 dalam adalah 1,4 x 10-4 M pada suhu sekitar 30oC. Bila dilarutkan dalam larutan K2SO4  0,05 M, kelarutan PbSO4 menjadi ….
  A. 1,0 x 10-8 M
  B. 0,2 x 10-6 M
  C. 0,4 x 10-6 M
  D. 1,2 x 10-5 M
  E. 1,4 x 10-4 M
  Jawaban : C

  Pembahasan :
  PbSO4   →   Pb2+  +  SO42-
  1,4×10-4        1,4×10-4   1,4×10-4
  Ksp PbSO4 = [Pb2+][SO42-] = (1,4×10-4)( 1,4×10-4) = 1,96×10-8
  K2SO4    →    2K+  +  SO42-

  0,05                            0,05
  Ksp PbSO4 = [Pb2+][SO42+]
  1,96×10-8   = s (0,05)
  s           = (1,96×10-8)/(5×10-2) = 0,392 x 10-6
  = 0,4 x 10-6M

  Soal No. 16) Larutan jenuh senyawa hidroksida dari garam M(OH)3 mempunyai pH = 9, Ksp senyawa ini adalah ….
  A. 3,0 x 10-20
  B. 3,3 x 10-37
  C. 3,3 x 10-21
  D. 3 x 10-36
  E. 10-10
  Jawaban : C

  Pembahasan :
  pH = 9 → pOH = 14 – 9 = 5 Þ [OH] = 10-5
  M(OH)3   →  M3+       +   3OH
  1/3 x 10-5      10-5
  Ksp = [M3+][OH]3 = (0,33×10-5)(10-5)
  = 0,33×10-20  = 3,3 x 10-21

  Soal No. 17) Diketahui 500 mg AgBrO3 pada terdapat dalam 100 mL larutan KbrO3  0,1 M. Jika larutan tersebut diencerkan menjadi 1 L dan Ksp AgBrO3 = 6 x 10-5, besar konsentrasi ion Ag+ adalah …. (Mr AgBrO3 = 236)
  A. 6 x 10-4 mol L-1
  B. 8 x 10-2 mol L-1
  C. 6 x 10-6 mol L-1
  D. 3 x 10-5 mol L-1
  E. 6 x 10-3 mol L-1
  Jawaban : E

  Pembahasan :
  KbrO3   →   K+  +  BrO3
  0,1                           0,1
  [BrO3] = (0,1M x 0,1 L)/1 L = 0,01 M = 10-2M
  Ksp AgBrO = [Ag+][BrO3]
  0-5 = [Ag+](10-2)
  [Ag+] = (6×10-5)/10-2 = 6×10-3 M