Macam-Macam Dosa Besar

Setiap manusia diharuskan untuk selalu taat kepada Allah dengan melaksanakan segala yang diperintahkan, seperti shalat, puasa, zakat, dan lain-lain, serta menjauhi dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti minuk khamer, berjudi, dan lain sebagainya.

Setiap perbuatan dilarang oleh Allah, maka tidak boleh dilaksanakan karena itu merupakan dosa. Bahkan ada beberapa perbuatan yang termasuk dalam kategori dosa besar, diantranya ialah:

 1. Menyekutukan Allah.
 2. Membunuh jiwa tanpa hak.
 3. Minum khamer
 4. Berzina
 5. Menggauli sesama lelaki melalui dubur (homoseks).
 6. Menuduh zina pada laki-laki baik-baik atau perempuan baik-baik.
 7. Durhaka kepada kedua orang tua yang muslim baik dengan perkataan atau perbuatan.
 8. Lari dari medan perang melawan satu atau dua orang.
 9. Makan harta anak yatim secara aniaya.
 10. Kesaksian palsu
 11. Makan riba
 12. Makan di siang bulan ramadhan tanpa udzur dan disengaja.
 13. Memutus hubungan famili.
 14. Sumpah palsu
 15. Makan harta orang lain dengan aniaya.
 16. Mengurangi takaran dan timbangan.
 17. Mendahulukan shalat sebelum masuk waktunya.
 18. Memukul seorang muslim tanpa hak.
 19. Memaki Nabi Muhammad
 20. Berdusta atas Nabi Muhammad dengan sengaja.
 21. Menyembunyikan kesaksian tanpa ada udzur.
 22. Menerima suap.
 23. Membunuh diri atau memotong sebuah anggota tubuhnya sendiri.
 24. Tiada kecemburuan terhadap istri.
 25. Mengadukan sesuatu antara suami istri dengan maksud merusak.
 26. Melaporkan kepada orang yang akan berbuat aniaya.
 27. Sihir
 28. Membangkang zakat
 29. Memerintahkan munkar.
 30. Malarang ma’ruf.
 31. Mempergunjingkan orang-orang ahli ilmu
 32. Membakar hewan dengan api
 33. Pembangkangan perempuan terhadap suaminya tanpa ada sebab