4 hal yang tidak boleh dilakukan orang yang batal wudhu dan Junub

Orang yang batal wudhu atau tidak mempunyai wudhu, tidak boleh melakukan beberapa hal. Artinya berdosa apabila melakukannya. Keempat hal tersebut ialah:

1. Shalat

Hal ini berdasarkan ijma para ulama tentang tidak sah dan haram hukumnya bagi orang yang melakukan shalat tanpa berwudhu.

Berdasarkan hadis Muslim, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Tidak diterima shalat seseorang di antara kamu apabila berhadas, sampai ia berwudhu.”

2. Thawaf

Thawaf haram bagi orang yang berhadas, sebab thawaf sebangsa shalat, sebagaimana diterangkan dalam hadis:

Nabi bersabda, “Thawaf itu sama kedudukannya dengan shalat, hanya saja Allah membolehkan bercakap-cakap. Barang siapa bercakap-cakap hendaklah bercakap-cakap dengan baik.”

Sesungguhnya Rasulullah berwudhu untuk thawaf, kemudian beliau bersabda, “Hendaklah kamu mengambil dariku cara-cara ibadahmu.”

3. Menyentuh Mushaf Al Qur’an

Hal ini berdasarkan firman Allah, “Tidak menyentuh kecuali hamba-hamba yang disucikan.”

Rasulullah bersabda, “Janganlah menyentuh Al Qur’an kecuali orang-orang yang suci dari hadas.”

Imam Malik meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah mengirim surat kepada Amir bin Hajm, “Janganlah menyentuh Al Qur’an bagi orang yang tidak suci dari hadas.”

4. Membawa Mushaf Al Qur’an

Haram membawa mushaf Al Qur’an bagi orang-orang yang mempunyai hadas, dikiaskan kepada haramnya menyentuh mushaf sebagaimana dikemukakan oleh As Sarqowi.

Orang yang junub haram baginya:

  1. Shalat
  2. Thawaf
  3. Menyentuh mushaf.
  4. Membawa mushaf.
  5. Diam di dalam mesjid, berdasarkan firman Allah dalam surat An Nisa ayat 43, “Janganpula hampiri mesjid sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja.” Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya aku tidak memperbolehkan mesjid bagi orang yang haid dan junub.”
  6. Membaca Al Qur’an, berdasarkan hadis Turmudzi, dari Ibnu Umar , dari Nabi beliau bersabda, “Orang-orang yang haid dan junub tidak diperbolehkan membawa satu ayat pun dari Al Qur’an.”