Orang Yang Boleh dan Tidak Boleh Diberi Salam, Serta Orang Yang Boleh dan Tidak Boleh Dijawab Salamnya

Lelaki muslim yang tidak terkenal dengan kefasikannya, tidak pula dengan ke-bid’ah-annya, boleh menyalami dan boleh disalami. Disunatkan baginya mengucapkan salam, dan salamnya wajib dijawab.

Wanita terhadap wanita yang lain sama halnya dengan lelaki terhadap lelaki yang lain. mengenai wanita terhadap lelaki, menurut Imam Abu Sa’d Al Mutawalli, jika wanita itu adalah istri atau jariyahnya (budak perempuannya) atau mahramnya, kedudukannya denga lelaki itu, sama dengan kedudukan seorang lelaki dengan lelaki yang lain. masing-masing dari kedua belah pihak disunatkan memulai salam terhadap yang lainnya, dan yang lainnya diwajibkan menjawab salamnya.

Jika wanita yang dimaksud ialah wanita bukan mahramnya, serta wanita itu cantik hingga dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, maka lelaki tidak boleh mengucapkan salam kepadanya.

Seandainya lelaki itu mengucapkan salam kepadanya, maka wanita yang cantik itu tidak boleh menjawab salamnya; dan si wanita cantik itu pun tidak boleh memulai salam kepada lelaki tersebut. jika wanita itu terpaksa mengucapkan salam, ia tidak berhak mendapat jawaban. Jika pihak lelaki menjawab, maka hukumya makruh.

Apabila wanita yang dimaksud adalah nenek-nenek yang tidak akan menimbulkan fitnah, ia boleh mengucapkan salam kepada lelaki, dan lelaki itu diharuskan menjawab salamnya. Apabila wanitanya banyak, lalu seorang lelaki mengucapkan salam kepada mereka; atau lelaki banyak mengucapkan salam kepada seorang wanita, hal ini diperbolehkan bila tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah pada pihak-pihak yang bersangkutan.

Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan Turmudzi, Sunan Ibnu Majah melalui Asma binti Yazid r.a. yang menceritakan:

Rasulullah saw melewati kami, pada saat itu kami berada dalam kumpulan kaum wanita, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami.

Riwayat Imam Turmudzi:

Pada suatu hari Rasulullah saw lewat kepada kami di dalam masjid, ketika itu segolongan kaum wanita sedang duduk. Maka beliau mengisyaratkan tangannya seraya mengucapkan salam.

Diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Jarir ibnu Abdullah r.a yang menceritakan:

Rasulullah saw pernah melewati sekumpulan kaum wanita, lalu beliau mengucapkan salam keapda mereka.

Diriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui Sahl ibnu Sa’d r.a. yang menceritakan:

Dahulu di kalangan kami terdapat seorang wanita, menurut riwayat lain menyebutkan bahwa dahulu di kalangan kami ada seorang wanita tua, ia selalu memetik buah As Silq dari pohon, lalu ditaruhnya di dalam panci (untuk dimasak) dan ia menggiling biji jewawut. Apabila kami telah menunaikan salat jumat, kami pulang dan mengucapkan salam kepadanya, maka ia pun menyuguhkan makana tersebut kepada kami.

Diriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Ummu Hani’ binti Abu Thalib r.a. yang menceritakan:

Aku datang kepada Nabi saw pada hari penaklukan Mekah, ketika itu beliau sedang mandi dan Fatimah sedang menutupinya, maka aku mengucapkan salam….  hingga akhir hadis.