Nama Panggilan Kepada Orang Yang Belum Diketahui Namanya

Terkadang kita mengalami suatu kejadian, dimana kita bertemu dengan seseorang yang belum diketahui namanya, dan kita berniat menyapanya atau memanggilnya.

Nah, islam telah menerangkan panggilan yang sesuai dalam keadaan tersebut. di bawah ini ada riwayat yang menerangkan atau berkaitan dengan hal tersebut.

Dianjurkan memanggilnya dengan sebutan yang tidak melukainya, tidak pula mengandung makna dusta atau menjilat, seperti ucapan, “Hai saudaraku, hai ahli fikih, hai faqir, hai tuanku, hai orang ini, hai pemakai baju anu, atau sandal anu, pemilik kuda, pemilik pedang, atau pemilik tombak,” dan lain sebagainya yang sejenis disesuaikan dengan keadaan orang yang dipanggil dan orang yang memanggil.

Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah dengan sanad hasan melalui Basyir ibnu Ma’bad yang dikebal dengan nama Ibnul Khashaashiyah r.a. yang telah menceritakan:

Ketika aku berjalan bersama Nabi saw, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki sedang berjalan di antara kuburan dengan memakai sepasang terompah, maka Nabi saw berseru, “Hai pemilik sepasang terompah, celakalah, lepaskanlah sepasang terompahmu itu,” hingga akhir hadis.

Diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Jariyah, seorang sahabat dari Anshar yang menceritakan:

Ketika aku sedang di hadapan Nabi saw (selama itu) bila beliau tidak hafal nama seseorang (lalu beliau memanggilnya), maka beliau menyeru dengan panggilan, “Hai, anak hamba Allah.”